Αγωγή έξωσης μίσθωσης κατοικίας

Αγωγή Έξωσης Δικηγόρος

Με την λήξη του ν. 1703/87, δεν ισχύουν πλέον οι διατάξεις περί προστασίας των ενοικιαστών κυρίας κατοικίας. Η μίσθωση κατοικίας ισχύει τουλάχιστον για τρία χρόνια, ακόμα και αν έχει συμφωνηθεί μικρότερος ή αόριστος χρόνος.

Η μίσθωση ορισμένου χρόνου λήγει μόλις παρέλθει το διάστημα, για το οποίο αυτή έχει συναφθεί, χωρίς άλλη προϋπόθεση.

Η αγωγή εξώσεως, λόγω λήξης του χρόνου αυτής, ασκείται και συζητείται μόλις λήξει ο χρόνος της μίσθωσης. Μετά την πάροδο της συμφωνημένης τριετίας, η μίσθωση μετατρέπεται σε αόριστη, και λήγει με καταγγελία του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή.

Σε περίπτωση που ο μισθωτής αποχωρήσει από το μίσθιο πριν τη λήξη του συμφωνημένου χρόνου της μίσθωσης, ο εκμισθωτής έχει δικαίωμα να απαιτήσει την καταβολή των μισθωμάτων που υπολείπονται.

Η καταγγελία της μίσθωσης που έληξε πρέπει να κοινοποιηθεί και προς τον – την σύζυγο του εκμισθωτή.

Καταγγελία μισθώσεων κατοικιών επιτρέπεται ακόμα και κατά τη διάρκεια του συμβατικού χρόνου για συγκεκριμένους λόγους, οι οποίοι λογίζονται:

  • Για καθυστέρηση ή δυστροπία στην καταβολή του ενοικίου
  • Για καθυστέρηση των κοινοχρήστων, κάθε λογαριασμού κοινής ωφέλειας που βαρύνει τον μισθωτή
  • Για κακή χρήση του μισθίου
  • Για αλλαγή χρήσης του μισθίου