Αδικοπρακτική συμπεριφορά

Ποια είναι αδικοπρακτική συμπεριφορά; – Ποιες οι προϋποθέσεις χρηματικής αποζημίωσης;

Αδικοπρακτική συμπεριφορά συνιστά και η απάτη εις βάρος του ζημιωθέντος, η οποία στοιχειοθετείται, όταν κάποιος από δόλο προκαλεί, ενισχύει ή διατηρεί, με οποιοδήποτε μέσο ή τέχνασμα, σφαλερή αντίληψη σε άλλον …