Διοικητικό Φορολογικό Δίκαιο

διοικητικό δίκαιο εφορία φόροι δικηγόρος

Το γραφείο μας με πλήρη γνώση στη διαχείριση και των πλέον πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων, αναλαμβάνει ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και στο επίπεδο της Διοίκησης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), κάθε φορολογική υπόθεση άμεσης και έμμεσης φορολόγησης ιδιωτών και εταιριών με την επιβολή στις περισσότερες περιπτώσεις από τη Διοίκηση παράνομων φόρων, τελών και προστίμων προσφέροντας πλήρη νομική υποστήριξη.

Ο εντοπισμός στις περισσότερες των περιπτώσεων νομικών σφαλμάτων της Διοίκησης στην έκδοση των αποφάσεων επιβολής κύριων και πρόσθετων φόρων καθώς και προσαυξήσεων στον φορολογούμενο, απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία.

Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη από την προετοιμασία της υπόθεσης μέχρι την έκδοση αμετάκλητων αποφάσεων.

Αναλαμβάνουμε και διεκπεραιώνουμε:

 • Πάσης φύσεως φορολογικές υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος
 • ΦΠΑ
 • Τέλη Χαρτοσήμου
 • Λοιπές περιπτώσεις επιβολής προστίμων και εν γένει φορολογικών κυρώσεων φυσικών και νομικών προσώπων
 • Την εκπροσώπηση ενώπιον των Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ) της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) και ενώπιον Διοικητικών Δικαστηρίων οιουδήποτε βαθμού

Οι Ισχύουσες Διατάξεις

Το ισχύον φορολογικό καθεστώς διέπεται από:

 • Τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013)
 • Τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
 • Το νόμο περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων(ν. 4308/2014)
 • Το νόμο περί ΦΠΑ(Ν.2859/2000)
 • Το νόμο περί Διατάξεων φορολογίας, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, προικών και κερδών από τυχερά παίγνια (ν.2961/2011)
 • Τον Τελωνειακό Κώδικα ( ν.2960/2001)
Διοικητικές προσφυγές δικηγόρος

Διοικητικές Προσφυγές

Οι διοικητικές προσφυγές είναι αιτήσεις προς τη Διοίκηση με τις οποίες ζητείται η επανεξέταση δυσμενούς για τον διοικούμενο διοικητικής πράξης ...
Ενδικοφανείς προσφυγές δικηγόρος

Ενδικοφανείς Προσφυγές

Οι ενδικοφανείς προσφυγές απευθύνονται προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), είναι υποχρεωτικές πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και ασκούνται κατά ...