Ποινικό Δίκαιο

ποινικό δίκαιο δικηγόρος

 

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα του Ποινικού Δικαίου. Ασχολούμεθα με υποθέσεις αδικημάτων επιβουλής της ζωής και της περιουσίας, απάτης και ηλεκτρονικού εγκλήματος μέσω ιστοσελίδων και ιστολογίων, οικονομικών και συναφών αδικημάτων.

Υπερασπιζόμεθα τους εντολείς μας από το στάδιο της προανάκρισης μέχρι την παράσταση ενώπιον των Δικαστικών Συμβουλίων και των Ποινικών Δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, μέχρι και την αναιρετική διαδικασία.

Ποινικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων που ρυθμίζουν τον τρόπο άσκησης της Ποινικής εξουσίας μιας Πολιτείας από θεσμοθετημένα όργανα, όπως προβλέπει το Σύνταγμα κάθε χώρας.

Το ποινικό δίκαιο διακρίνεται στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο και στην ποινική δικονομία.

Το ουσιαστικό ποινικό δίκαιο είναι το σύνολο των κανόνων του Δικαίου που καθορίζουν τις πράξεις που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα καθώς και την απειλούμενη κύρωση που θα πρέπει να επιβληθεί στον δράστη των πράξεων αυτών.

Η ποινική δικονομία είναι το σύνολο των κανόνων του Δικαίου που καθορίζουν την αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων της Πολιτείας καθώς και την διαδικασία δράσης των οργάνων αυτών προκειμένου να βεβαιώσουν την ενοχή του κατηγορουμένου, ώστε να επιβάλλουν σε αυτόν την προβλεπόμενη από το ουσιαστικό δίκαιο ποινή.

Ποινές

Ο Νόμος προβλέπει κατά τρόπο γενικό ποιες ποινές μπορούν να επιβληθούν σε αυτούς που διέπραξαν εγκλήματα και αφετέρου κατά τρόπο ειδικότερο ποια ποινή είναι αρμόδιο να επιβάλλει το ποινικό δικαστήριο στον δράστη ενός συγκεκριμένου εγκλήματος.

Οι ποινές στερήσεως της ελευθερίας διακρίνονται σε:

 • Ισόβια κάθειρξη (ποινή στερήσεως της ελευθερίας καθ’ όλη την διάρκεια στέρησης του δράστη)
 • Πρόσκαιρη κάθειρξη (ποινή 5 έως 10 έτη). Τα εγκλήματα αυτά χαρακτηρίζονται ως κακουργήματα.
 • Φυλάκιση (10 ημέρες έως 5 έτη), με ή χωρίς χρηματική ποινή, τα οποία χαρακτηρίζονται πλημμελήματα
 • Κράτηση (1 έως 30 ημέρες)με ή χωρίς πρόστιμο, τα οποία χαρακτηρίζονται ως πταίσματα.
 • Περιορισμός σε ειδικά καταστήματα κράτησης νέων
 • Περιορισμός σε ψυχιατρικό κατάστημα

Ποινικό Μητρώο

Ποινικό μητρώο είναι η ποινική κατάσταση ενός προσώπου αποτυπωμένη σε δελτία επί εντύπου. Τα στοιχεία του ποινικού μητρώου των πολιτών διατηρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και η πληροφόρησης γι’ αυτά γίνεται με την έκδοση αντιγράφου στον αιτούντα.

Άρθρο 574 § 2 ΚΠΔ

Στο ποινικό μητρώο εγγράφονται:

 • Κάθε απόφαση για κακούργημα ή πλημμέλημα
 • Κάθε απόφαση περιορισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα ή αναμορφωτικό μέτρο σε ανήλικο
 • Κάθε απόφαση αλλοδαπού δικαστηρίου που ανακοινώθηκε επίσημα, αν αφορά πράξη που χαρακτηρίζεται από την ελληνική νομοθεσία ως κακούργημα ή πλημμέλημα.
 • Κάθε απόφαση ή βούλευμα που απαλλάσσει τον κατηγορούμενο ως ανίκανο για καταλογισμό ή λόγω έμπρακτης μετάνοιας, εφόσον η απειλούμενη ποινή είναι φυλάκιση τουλάχιστον 3 μηνών.

Για την εγγραφή ποινών απαιτείται η δικαστική απόφαση να είναι αμετάκλητη ή να ασκήθηκε ένδικο μέσο και να απορρίφθηκε.

Άρθρο 578 § 4 ΚΠΔ

Τα δελτία ποινικού μητρώου παύουν να ισχύουν:

 • Με τον θάνατο
 • Μετά το 80ο έτος της ζωής του ανθρώπου
 • Στις περιπτώσεις σωφρονιστικών ή αναμορφωτικών μέτρων μετά την συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας
 • Αν η απόφαση ακυρωθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση
 • Αν με την καταδικαστική απόφαση χορηγήθηκε αναστολή εκτέλεσης της ποινής μετά την πάροδο πέντε (5) ετών από την λήξη του χρόνου της αναστολής.

Αναστολή Ποινής

 • Όταν η ποινή φυλάκισης είναι μέχρι 3 έτη
 • Όταν η ποινή φυλάκισης είναι από 3 έως 5 έτη

Προϋπόθεση για την χορήγηση της αναστολής, ο καταδικασθείς να έχει λευκό ποινικό μητρώο ή οι προηγούμενες συνολικές καταδίκες του να μην υπερβαίνουν αθροιστικά το 1 έτος. Η ευχέρεια του Δικαστηρίου για την χορήγηση αναστολής είναι διακριτική.

Εφέσιμες Ποινές

Σύμφωνα με τον Ν. 4051  Φύλλο 40/29-02-2012 τεύχος πρώτο

ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟ
Κράτηση πάνω από σαράντα (40) ημέρες ή πρόστιμο πάνω από χίλια (1.000) ευρώ ή χρηματική ικανοποίηση προς τον πολιτικώς ενάγοντα πάνω από εκατό (100) Ευρώ συνολικά
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
Φυλάκιση πάνω από τρείς (3) μήνες ή χρηματική ποινή πάνω από δυο χιλιάδες (2.000) ευρώ) συνολικά
ΤΡΙΜΕΛΕΣ
Φυλάκιση πάνω από πέντε (5) μήνες ή χρηματική ποινή πάνω από τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ)
Μ.Ο.Δ –
ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ -ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  ΕΦΕΤΕΙΟΥ
Σε ποινή στερητική της ελευθερίας διάρκειας τουλάχιστον τριών (3) ετών για κακούργημα ή τουλάχιστον δύο (2) ετών για πλημμέλημα

Σύμφωνα με τον Ν. 3904 Φύλλο 218/23-12-2010 τεύχος πρώτο (άρθρο 26)

ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ-ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
Σε περιορισμό σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων ή επιβλήθηκαν σε αυτόν αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα ή κατά την τέλεση της πράξης είχε συμπληρώσει το 13ο έτος και δικάστηκε μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του και καταδικάστηκε κατά το άρθρο 130 Π.Κ. σε ποινή της στερητικής της ελευθερίας

Παραγραφή και Παύση Ποινικής Δίωξης Νόμος 4411/2016 (ΦΕΚ Α142-3/8/2016)

Άρθρo όγδοο του ν 4411/2016 – Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των πταισμάτων και των πλημμελημάτων, κατά των οποίων ο νόμος απειλεί ποινή φυλάκισης μέχρι δύο (2) έτη ή χρηματική ποινή ή και τις δύο ποινές, που έχουν τελεσθεί μέχρι και τις 31.3.2016, σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου 4411/2016 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α´ 142).

Οι δικογραφίες που αφορούν τις παραπάνω αξιόποινες πράξεις, τίθενται στο αρχείο με πράξη του αρμόδιου εισαγγελέα ή δημόσιου κατηγόρου.

Η παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για μια σειρά εγκλημάτων (προδοσία της χώρας, προσέλευση σε απαγορευμένους χώρους,  δημόσια περιύβριση της Βουλής, προσβολή συμβόλων ξένου κράτους, νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας, απόδραση κρατουμένου, κλπ), τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στην παρ. 5 του άρθρου 8 του εν λόγω νόμου.

Η κατά τα ανωτέρω παραγραφή του αξιόποινου και η παύση της ποινικής δίωξης, δεν ισχύει για τα εγκλήματα:

α) ως προς τον ποινικό κώδικα, των άρθρων
81Α (Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά),
142 (Προσβολή εναντίον της διεθνούς ειρήνης της χώρας-από αμέλεια ),
149 (Άλλες περιπτώσεις κατασκοπείας),
154 (Προσβολή της τιμής διπλωματικών αντιπροσώπων),
155 (Προσβολή συμβόλων ξένου κράτους),
157 παρ. 3 εδάφιο β’ (Βία κατά πολιτικού σώματος ή της Κυβέρνησης – περιύβριση Βουλής),
158 παράγραφοι 1 και 2 (Νόθευση εκλογής ή ψηφοφορίας),
162 (Εξαπάτηση εκλογέων),
163, (Παραβίαση της μυστικότητας της ψηφοφορίας)
164 παρ. 1, (Νόθευση της εκλογής)
165 παράγραφοι 1 και 2, (Δωροδοκία κατά τις εκλογές)
166, (Διατάραξη της εκλογής)
173 παρ. 1, (Απόδραση κρατουμένου)
175 (Αντιποίηση),
177 (Παραβίαση κατάσχεσης),
178 (Παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η αρχή),
181 (Βλάβη επίσημων κοινοποιήσεων),
182 (Παραβίαση περιορισμών διαμονής),
192 (Πρόκληση ή διέγερση πολιτών σε βιαιοπραγίες),
193 παρ. 1 (Έγκλημα σε κατάσταση υπαίτιας μέθης),
200 (Διατάραξη θρησκευτικών συναθροίσεων),
201 (Περιύβριση νεκρών),
215 (Παράνομη έκδοση ανώνυμων ομολογιών),
218 παρ. 3 (Πλαστογραφία και κατάχρηση ενσήμων),
220 (Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης),
221 παράγραφοι 1 και 2 (ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις)
222 (Υπεξαγωγή εγγράφων),
228 παρ. 1 (Παραπλάνηση σε ψευδορκία),
230 Ψευδής εν γνώσει παράσταση τέλεσης κακουργήματος ή πλημμελήματος
234 (Παραβίαση της μυστικότητας δικαστικών συνεδριάσεων),
241 (Παραβίαση οικιακού ασύλου),
251 παράγραφοι 1 και 2 (Παραβίαση του δικαστικού απορρήτου),
255 (Αθέμιτη συμμετοχή),
259 (Παράβαση καθήκοντος),
261 (Παρότρυνση υφισταμένων και ανοχή),
286 παρ. 2 (παραβίαση τεχνικών κανόνων οικοδομικής)
334 παρ. 1 (Διατάραξη οικιακής ειρήνης),
337 (Προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ),
345 παρ. 1 περιπτώσεις β’ και γ’ (Αιμομιξία),
346 παρ. 1 (Ασέλγεια μεταξύ συγγενών ),
352Β (Προστασία της ιδιωτικής ζωής του ανήλικου θύματος),
358 (Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή),
359 (Εγκατάλειψη εγκύου),
360 παρ.3 (Παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου),
362 για τις περιπτώσεις που τελείται δια του τύπου,
375 παρ. 1 εδάφιο α’ (Υπεξαίρεση),
377 για τις περιπτώσεις αγοράς εμπορευμάτων με πίστωση (Κλοπές και υπεξαιρέσεις ευτελούς αξίας),
389 παρ. 1 (Απατηλή πρόκληση βλάβης),
397 παράγραφοι 1 και 2 (Καταδολίευση δανειστών),
398 (απλή χρεοκοπία),
399 παράγραφοι 1 και 2 (Παρακώλυση της άσκησης δικαιώματος),
403 παράγραφοι 1 και 2 (Παραπλάνηση ανηλίκων σε χρέη),
406 (Παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις),

β) του άρθρου 2 παρ. 11 περίπτωση β’ του N. 2168/1993 (Νόμος Περί όπλων – Παράνομη εισαγωγή όπλου) ,

γ) του άρθρου 28 παρ. 1 του N. 1650/1986 (Ρύπανση – υποβάθμιση Περιβάλλοντος),

δ) του άρθρου πέμπτου του N. 2803/2000 (Απάτη ελάσσονος αξίας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,

ε) του άρθρου 45 παρ. 1 περιπτώσεις δ’ και θ’ εδάφιο α’ του N. 3691/2008 (Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες),

στ) του άρθρου 6 παρ. 4 και παρ. 6 του N. 3213/2003 (Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης),

ζ) του άρθρου μόνου παρ. 1 του N. 690/1945,

η) του άρθρου 28 του N. 3996/2011 (Παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας τις σχετικές με τους όρους και τις συνθήκες εργασίας),

θ) του άρθρου 29 του N. 703/1977 και του άρθρου 44 του N. 3959/2011 (Ελεύθερος ανταγωνισμός),

ι) του άρθρου 6 του N. 456/1976 (Παραβάσεις Περί φωτοβολίδων και πυροτεχνημάτων),

ια) του άρθρου 41ΣΤ του N. 2725/1999 (Αδικήματα βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις) ,

ιβ) του άρθρου 59 εδάφιο α’ του N. 3028/2002 (Παραβάσεις Νόμου Περί Αρχαιοτήτων),

ιγ) του άρθρου 13 του N. 3402/2005(Παράνομη συναλλαγή με οικονομικό όφελος, που αφορά το αίμα),

ιδ) του άρθρου 9 παράγραφοι 1 και 3 του N. 3500/2006 (Ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας),

ιε) του άρθρου 31 παράγραφοι 4 και 6 του N. 3904/2010,

ιστ) του άρθρου τρίτου του N. 1788/1988 (Εργατική νομοθεσία),

ιζ) του N. 927/1979 [Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις.].

Άρθρo Ένατο του ν 4411/2016  – Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 9, οι ποινές διάρκειας μέχρι έξι (6) μηνών που έχουν επιβληθεί με αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον οι αποφάσεις δεν έχουν καταστεί αμετάκλητες και οι ποινές αυτές δεν έχουν εκτιθεί με οποιονδήποτε τρόπο μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει μέσα σε δύο (2) έτη από τη δημοσίευση του νόμου αυτού νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αμετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι (6) μηνών.

Η παραγραφή των ποινών δεν κωλύει την επιβολή των προβλεπόμενων από το νόμο διοικητικών κυρώσεων στις υποθέσεις αυτές.

Και στην περίπτωση αυτή, εξαιρούνται των άνω ρυθμίσεων αποφάσεις που αφορούν παραβάσεις των
άρθρων 81Α (Έγκλημα με ρατσιστικά χαρακτηριστικά),
235 (Δωροληψία υπαλλήλου),
236 (Δωροδοκία υπαλλήλου),
237 (Δωροληψία και δωροδοκία δικαστικών λειτουργών),
242 (Ψευδής βεβαίωση νόθευση κ.λπ.),
256 (Απιστία σχετική με την υπηρεσία),
258 (Υπεξαίρεση στην υπηρεσία ),
259 (Παράβαση καθήκοντος),
358 (Παραβίαση της υποχρέωσης για διατροφή) και
390 (Απιστία) του Ποινικού Κώδικα,
καθώς και των νόμων
927/1979 (Α ́ 139) [Περί κολασμού πράξεων ή ενεργειών αποσκοπουσών εις φυλετικάς διακρίσεις.] και
3304/2005 (Α ́ 16) [Εφαρμογή της Αρχής της ίσης Μεταχείρισης Ανεξαρτήτως Φυλετικής ή Εθνοτικής καταγωγής , Θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, Αναπηρίας, Ηλικίας μη γενετήσιου προσανατολισμού].