Καταγγελία μίσθωσης κατοικίας για ιδιόχρηση

Ιδιόχρηση Δικηγόρος Καταγγελία Μίσθωσης

Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του μισθίου για κύρια κατοικία ή για μικτή χρήση, αν ο εκμισθωτής ή ο κύριος του μισθίου, σύζυγος ή τέκνο δεν έχουν ιδιόκτητο χώρο στην ίδια πόλη ή σε προάστιό της, κατάλληλο για την κάλυψη των αναγκών στέγασης της επαγγελματικής του δραστηριότητας, ο εκμισθωτής ή ο κύριος μπορεί να καταγγείλει την μίσθωση και να ζητήσει την απόδοση του μισθίου για ιδιόχρηση μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου της μίσθωσης και πάντως μετά τη λήξη τριετίας από την έναρξή της.

Προϋποθέσεις της καταγγελίας είναι η πρόθεση και η δυνατότητα ιδιόχρησης του μισθίου. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται έξι μήνες (6) από την επίδοσή της στον μισθωτή.