Ενδικοφανείς προσφυγές δικηγόρος

Ενδικοφανείς Προσφυγές

Οι ενδικοφανείς προσφυγές απευθύνονται προς την Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ), είναι υποχρεωτικές πριν την προσφυγή στη Δικαιοσύνη και ασκούνται κατά πράξεων των φορολογικών αρχών, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών …

Διοικητικές προσφυγές δικηγόρος

Διοικητικές Προσφυγές

Οι διοικητικές προσφυγές είναι αιτήσεις προς τη Διοίκηση με τις οποίες ζητείται η επανεξέταση δυσμενούς για τον διοικούμενο διοικητικής πράξης. Διακρίνονται στις άτυπες, των οποίων η άσκηση πηγάζει από το …

διοικητικό δίκαιο εφορία φόροι δικηγόρος

Διοικητικό Φορολογικό Δίκαιο

Το γραφείο μας με πλήρη γνώση στη διαχείριση και των πλέον πολύπλοκων φορολογικών υποθέσεων, αναλαμβάνει ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων και στο επίπεδο της Διοίκησης (Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών), κάθε φορολογική υπόθεση …