Κληρονομιά στο εξωτερικό με ή χωρίς διαθήκη

διαθήκη στο εξωτερικό δικηγόρος

Έχουμε την εμπειρία, την γνώση των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και διαδικασιών σχετικά με διαθήκες και κληρονομιές στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα νομικά γραφεία και πιστοποιημένους λογιστές με εξειδίκευση στη φορολογία του εξωτερικού στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και τον Καναδά με σκοπό την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας στον συντομότερο χρόνο.

Εάν το σύνολο της κληρονομιάς βρίσκεται στο εξωτερικό και ο κληρονόμος στην Ελλάδα, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Κληρονομιών (Probate Court) της χώρας που έχει κατατεθεί η διαθήκη. Η νομική διαδικασία που εποπτεύεται από το δικαστήριο και αναφέρεται ως “Probate” είναι μια συνήθης πρακτική είτε ο αποθανών έχει αφήσει διαθήκη είτε όχι. Σκοπός είναι να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που προκύπτουν με τον θάνατο ενός προσώπου όσο το δυνατό πιο σωστά.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δε γνωρίζουν με ακρίβεια ούτε το σύνολο ούτε το είδος της κληρονομιαίας περιουσίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθήκη και περιγράφεται σ’ αυτήν, πολύ περισσότερο εάν δεν υπάρχει. Και αυτό διότι η κληρονομιά, κινητή και ακίνητη, είναι πιθανό να βρίσκεται σε διάφορες πολιτείες, τράπεζες, θυρίδες, ακόμη και σε αποθήκες φύλαξης και η ανεύρεσή της απαιτεί εξειδικευμένη γνώση και έρευνα.

Η διαδικασία Probate δεν είναι πάντα απαραίτητη, ούτε όλα τα περιουσιακά στοιχεία διανέμονται μέσω Probate. Τέτοιες περιπτώσεις είναι η ύπαρξη μικρής περιουσίας ή όταν έχει από πριν ρυθμιστεί η διανομή της μέσω τραπεζικών λογαριασμών “Payable on Death (POD)” ή μέσω “Transfer on Death (TOD)” για αυτοκίνητα, σπίτια, μετοχές, ομόλογα, ή μέσω κοινών λογαριασμών (joint accounts) κτλ.

Είναι σώφρον ο καθένας που έχει μια περιουσία, όποια και αν είναι αυτή, να έχει συμβουλευτεί κάποιον ειδικό δικηγόρο και να έχει ήδη πραγματοποιήσει τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να είναι βέβαιος ότι μετά τον θάνατό του θα πραγματοποιηθεί η θέλησή του. Διότι αρκετές φορές άλλο μπορεί να είχε κατά νου και άλλο να συμβεί τελικά.

Έχει συμβεί ο κληρονομούμενος να έχει αφήσει με διαθήκη την περιουσία του στον αδελφό του και προφανώς στην οικογένεια αυτού (ανίψια του), πλην όμως ο αδελφός να αποβιώσει σε διάστημα μικρότερο των 30 ημερών (νομοθεσία Αυστραλίας) από τον θάνατο του διαθέτη και η κληρονομιά να μην καταλήγει τελικά στα ανήψια αλλά σε άλλους κληρονόμους της διαθήκης επειδή δεν υπήρχε στην διαθήκη σχετική πρόβλεψη!

Το παράδειγμα αυτό είναι μόνο ενδεικτικό αφού σε κάθε χώρα αλλά και σε διάφορες Πολιτείες της ίδιας χώρας ισχύουν διαφορετικές νομοθετικές διατάξεις (άλλες διατάξεις ισχύουν στην Λουιζιάνα (ΗΠΑ) και άλλες στη Φλώριδα (ΗΠΑ)).

Πριν την έναρξη της διαδικασίας Probate, με συντονισμένο τρόπο και με την βοήθεια εξειδικευμένου δικηγόρου (Probate Attorney) μεταξύ άλλων ερευνάται η ύπαρξη διαθήκης, γίνεται μια αρχική καταγραφή της περιουσίας και συγκεντρώνονται όλα τα έγγραφα του αποβιώσαντος προκειμένου να κατατεθεί στο δικαστήριο αίτηση για τον διορισμό Administrator ή Εκτελεστή της διαθήκης (αν υπάρχει διαθήκη). Εκτελεστή διαθήκης ή Αντιπρόσωπο (αν δεν ορίζεται στη διαθήκη), το δικαστήριο μπορεί να διορίσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (συνήθως κοντινό συγγενή) αλλά ακόμη και πιστωτή ή και κρατικό φορέα σε ορισμένες χώρες.

Στην αίτηση αυτή μαζί με την αρχική καταγραφή της περιουσίας γίνεται και η αναφορά των νομίμων κληρονόμων. Ο διορισμός του administrator ανακοινώνεται δημόσια και υποχρεούται σε καταβολή εγγύησης ανάλογα με το ύψος της περιουσίας μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οπότε και επέρχεται η αποδέσμευσή του από τα καθήκοντά του, ενώ προβλέπεται και μια νόμιμη αμοιβή η οποία μπορεί να φτάσει και το 7%.

Η καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων, κάθε είδους εκκρεμοτήτων του αποβιώσαντα προς τρίτους, το νόμιμο ή όχι των απαιτήσεων των πιστωτών καθώς και μια σειρά άλλων ενεργειών απαιτούν εξειδικευμένη γνώση για την παρακολούθηση των ενεργειών του administrator. Θέματα θα γεννηθούν για κάθε περιουσιακό στοιχείο και την αξία αυτού, την ρευστοποίηση αλλά και τη φορολογία, η οποία αποτελεί ένα άλλο πολύ σημαντικό ζήτημα.

Η διαδικασία αυτή συνήθως περατώνεται σε 6 μήνες έως 1 χρόνο. Εάν υπάρξουν θέματα π.χ. προσβολή της διαθήκης ή προσβολή του διορισμού του Αντιπροσώπου ή άλλες αμφισβητήσεις ή διεκδικήσεις, αυτή μπορεί να διαρκέσει πολύ περισσότερο.

Η διανομή γίνεται με βάση τους Νόμους της χώρας (ή της Πολιτείας) στην οποία βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία. Αν υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία σε διάφορες Πολιτείες, η διαδικασία Probate θα γίνει μία φορά στην Πολιτεία που διέμενε ή εκεί που βρίσκονται τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία.

Η φορολόγηση των Ελλήνων κληρονόμων περιουσίας του εξωτερικού είναι συνάρτηση της νομοθεσίας της χώρας ή της Πολιτείας στην οποία βρέθηκε η κληρονομιά, της ύπαρξης τυχόν διακρατικής συμφωνίας περί αποφυγής διπλής φορολόγησης αλλά και των εγχώριων φορολογικών διατάξεων. Παρ’ όλα αυτά τελικά το ύψος της φορολόγησης δεν είναι υψηλό δεδομένων πάντοτε των αναλογιών.

Η νομική εκπροσώπηση για τη διασφάλιση των κληρονομικών δικαιωμάτων, είναι στο σύνολο σχεδόν των περιπτώσεων απαραίτητη και όχι μόνο όταν προκύπτουν ζητήματα και αμφισβητήσεις μεταξύ των κληρονόμων.

Αυτή η εκπροσώπηση είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητη στις περιπτώσεις θανάτου προσώπου στο εξωτερικό χωρίς την ύπαρξη διαθήκης, γιατί σε κάθε χώρα αλλά και σε κάθε πολιτεία αυτής, ανάλογα με τον τόπο της τελευταίας κατοικίας του αποβιώσαντος, ισχύουν διαφορετικές νομοθετικές ρυθμίσεις για την κληρονομιά και το ποιος κληρονομεί αλλά και διαφορετικοί φορολογικοί συντελεστές, η δε νομοθεσία είναι πολύπλοκη και αλλάζει πολύ συχνά.

Σε πολλές περιπτώσεις οι δικαιούχοι δε γνωρίζουν με ακρίβεια ούτε το σύνολο, ούτε το είδος της κληρονομιαίας περιουσίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που υπάρχει διαθήκη και περιγράφεται σ’ αυτήν. Πολύ περισσότερο εάν δεν υπάρχει.

Η συνταχθείσα στο εξωτερικό διαθήκη, ισχύει και στην Ελλάδα εφόσον ισχύει στη χώρα του εξωτερικού.

Αν η χώρα στην οποία πέθανε ο αποβιώσας, είναι μέλος της Σύμβασης της Χάγης του 1961, είναι απαραίτητο και το “Apostile” για την πιστοποίηση της γνησιότητας κάθε νομικού εγγράφου που παράγεται στην Ελλάδα.

Η προθεσμία για την αποποίηση της κληρονομιάς είναι ένα έτος από τον θάνατο του κληρονομούμενου ή από τη δημοσίευση της διαθήκης.

Έχουμε την εμπειρία, την γνώση των υφιστάμενων νομικών πλαισίων και διαδικασιών σχετικά με διαθήκες και κληρονομιές στο εξωτερικό. Συνεργαζόμαστε με εξειδικευμένα νομικά γραφεία και πιστοποιημένους λογιστές με εξειδίκευση στη φορολογία του εξωτερικού στις ΗΠΑ, στην Αυστραλία και τον Καναδά με σκοπό την διεκπεραίωση της υπόθεσής σας στον συντομότερο χρόνο.

Με δική μας φυσική παρουσία ή και συνεργατών μας στα Δικαστήρια Κληρονομιών του εξωτερικού, παρακολουθούμε και επεμβαίνουμε στην διαδικασία διανομής της περιουσίας και στην ρευστοποίηση κάθε περιουσιακού στοιχείου εάν δεν υπάρχει διαθήκη αλλά και στην εκτέλεση αυτής της ίδιας μέχρι την απόδοσή της στους δικαιούχους.

Παρέχουμε συνεχή ενημέρωση για την πορεία της κάθε υπόθεσης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με το δικηγορικό μας γραφείο.