Συναινετικό διαζύγιο

διαζύγιο συναινετικό δικηγόρος

Με το άρθρο 22 του ν.4509/2017, άλλαξε ο τρόπος έκδοσης συναινετικών διαζυγίων.

Σύμφωνα πλέον με τις ισχύουσες διατάξεις με το άρθρο 1441 του Α.Κ.:

1. Οι σύζυγοι μπορούν με έγγραφη συμφωνία να λύσουν το γάμο τους. Η συμφωνία αυτή συνάπτεται μεταξύ των συζύγων με την παρουσία πληρεξουσίου Δικηγόρου για καθένα από αυτούς και υπογράφεται από τους ίδιους ή μόνο από τους πληρεξουσίους με ειδικό πληρεξούσιο, εφόσον η πληρεξουσιότητα έχει δοθεί τον τελευταίο μήνα πριν την υπογραφή της συμφωνίας.

2. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, για να λυθεί ο γάμος πρέπει να ρυθμίζεται η επιμέλειά τους, η επικοινωνία με αυτά και η διατροφή τους με την ίδια ή άλλη συμφωνία μεταξύ των συζύγων.

3α. Η έγγραφη συμφωνία για τη λύση του γάμου, καθώς και η συμφωνία για την επιμέλεια, την επικοινωνία και την διατροφή των ανηλίκων τέκνων υποβάλλονται από τους πληρεξουσίους δικηγόρους του κάθε συζύγου μαζί με τα ειδικά πληρεξούσια σε συμβολαιογράφο.

3β. Η κατάρτιση της συμβολαιογραφικής πράξης απέχει τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη συμφωνία των συζύγων, η ημερομηνία της οποίας αποδεικνύεται με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των συζύγων από τη γραμματεία του Ειρηνοδικείου της έδρας του συμβολαιογράφου.

4. Ο συμβολαιογράφος συντάσσει πράξη με την οποία βεβαιώνει τη λύση του γάμου, επικυρώνει τις συμφωνίες των συζύγων και τις ενσωματώνει σε αυτή. Την πράξη αυτή υπογράφουν οι σύζυγοι ή οι πληρεξούσιοι δικηγόροι ή μόνο οι τελευταίοι με ειδικό πληρεξούσιο. Όταν η βεβαίωση αφορά την επιμέλεια, επικοινωνία και διατροφή των ανηλίκων τέκνων, η πράξη αποτελεί εκτελεστό τίτλο, εφόσον έχουν συμπεριληφθεί στη συμφωνία οι ρυθμίσεις των άρθρων 950 και 951 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (διατάξεις περί καταδίκης όποιου υποχρεούται και δεν εκτελεί απόφαση περί παράδοσης προς επικοινωνία του τέκνου). Μετά τη λήξη της ισχύος της επικυρωμένης συμφωνίας μπορεί να ρυθμίζεται η επιμέλεια, η επικοινωνία και η διατροφή των τέκνων με νεώτερη συμφωνία και με την ίδια διαδικασία για περαιτέρω χρονικό διάστημα.

5. Η λύση του γάμου επέρχεται με την κατάθεση αντιγράφου της συμβολαιογραφικής πράξης στο ληξιαρχείο όπου έχει καταχωρηθεί η σύσταση του γάμου.

6. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου δεν καταλαμβάνει τις ήδη κατατεθειμένες αιτήσεις στα δικαστήρια, οι οποίες εκδικάζονται κατά τη διαδικασία που ίσχυε κατά το χρόνο της κατάθεσής τους.

7. Σε περίπτωση θρησκευτικού γάμου, παραγγέλλεται η λύση αυτού από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών ύστερα από αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον, η οποία συνοδεύεται από αντίγραφο της συμβολαιογραφικής πράξης. Η αίτηση με την παραγγελία στη Μητρόπολη του ιερού ναού όπου τελέσθηκε ο γάμος. Η πνευματική λύση του γάμου είναι υποχρεωτική.

Σύμφωνα με το άρθρο 358 του Π.Κ., η παραβίαση υποχρέωσης διατροφής τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός (1) έτους, ενώ η μη συμμόρφωση σε συμφωνία που αφορά επικοινωνία με ανήλικα τέκνα, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Τί ίσχυε προηγουμένως βάσει του νόμου 4055/2012;

Με το νόμο 4055/2012 για την έκδοση συναινετικού διαζυγίου καταργήθηκε η διαδικασία των δύο συζητήσεων, η οποία ίσχυε και πλέον διεξάγεται μια μόνο συζήτηση.

Μοναδική προϋπόθεση η κατάθεση κοινής αίτησης, που δικάζεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας.

Η απόφαση η οποία εκδίδεται έχει ισχύ δικαστικής απόφασης, είναι δηλαδή τίτλος εκτελεστός.

Με το νόμο (4055/2012), η ελάχιστη διάρκεια που διήρκεσε ο γάμος, ορίστηκε αυτή των 6 μηνών, αντί του ενός χρόνου που ίσχυε.

Με την αίτηση συναινετικού διαζυγίου μπορούν να ρυθμιστούν η επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και η επικοινωνία με το τέκνο του γονέα που δεν έχει την επιμέλεια, ενώ ζητήματα διατροφής δεν είναι απαραίτητο να αναφέρονται στο ιδιωτικό συμφωνητικό των συζύγων, που συνοδεύει την αίτηση για έκδοση διαζυγίου.

Η αίτηση δικάζεται στο Μονομελές Πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται ο τόπος της τελευταίας κοινής διαμονής των συζύγων ή στην περιφέρεια του Δικαστηρίου της κατοικίας ενός των δύο συζύγων.

Η απόφαση λύσης του γάμου εκδίδεται ανάλογα με το Πρωτοδικείο σχετικά σύντομα και συνήθως όχι σε χρόνο μεγαλύτερο των τριών μηνών από την ημερομηνία συζήτησης της αίτησης.