Κληρονομητήριο

κληρονομητήριο δικηγόρος

Το κληρονομητήριο είναι το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τη Γραμματεία του Ειρηνοδικείου του τόπου κατοικίας του κληρονομουμένου μετά από δικαστική απόφαση και με το οποίο αναγνωρίζονται οι κληρονόμοι και τα κληρονομικά τους δικαιώματα.

Εκδίδεται μετά από αίτηση οποιουδήποτε των κληρονόμων, αρκεί να μην έχει αποποιηθεί το κληρονομικό του δικαίωμα.

Για την έκδοση του απαιτούνται μια σειρά έγγραφων πιστοποιητικών, όπως η ληξιαρχική πράξη θανάτου, πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών, δημοσίευσης ή μη της διαθήκης, μη αποποίησης κληρονομιάς, μη προσβολής του κληρονομικού δικαιώματος.