Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου μέσα από κοινωνικές πλατφόρμες (π.χ. Airbnb) Ν. 4446/2016 Άρθρο 111

Μισθώσεις Airbnb Δικηγόρος

Προβλέπεται δυνατότητα βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτου μέσα από τις κοινωνικές πλατφόρμες (τύπου Airbnb) εάν:

  • Ο διαχειριστής του ακινήτου έχει εγγραφεί στο «Μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης», που τηρείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και ο αριθμός εγγραφής αναρτάται στις ψηφιακές πλατφόρμες
  • Εάν οι διαχειριστές διαθέτουν ειδικό σήμα λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) (άρθρα 1-4 Ν. 4276/2014 και παρ. 5 αρθρ. 46 του Ν. 4179/2013) δεν είναι υποχρεωτική η εγγραφή τους στο μητρώο
  • Το εισόδημα που απαιτείται στο πλαίσιο των διατάξεων του αρ. 39ΑΝ. 4172/2013 απαλλάσσεται ΦΠΑ
  • Η μίσθωση κάθε ακινήτου δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες και για νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων τις 60 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν το συνολικό εισόδημα είναι κατώτερο των 1200 ευρώ ανά έτος
  • Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι λεπτομέρειες έναρξης και ισχύος της λειτουργίας του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής