Εμπορικές Μισθώσεις

Εμπορικές Μισθώσεις Δικηγόρος

Διάρκεια – Λύση – Καταγγελία Εμπορικής Μίσθωσης

Η διάρκεια της εμπορικής μίσθωσης καθορίζεται ελεύθερα από τα συμβαλλόμενα μέρη. Αν συμφωνηθεί χρόνος μεγαλύτερος από μια τριετία, ισχύει ο μεγαλύτερος υποχρεωτικά και για τις δύο πλευρές. Αν συμφωνηθεί μικρότερος χρόνος των τριών ετών ή δε συμφωνηθεί συγκεκριμένη διάρκεια, δηλαδή σε μίσθωση αόριστης διάρκειας, ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια, η οποία δεσμεύει και τα δύο μέρη.

Οι νέες εμπορικές μισθώσεις, μπορούν να λυθούν με νεότερη συμφωνία, αποδεικνυόμενη με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

Η καταγγελία τους από τον μισθωτή ή τον εκμισθωτή, μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου τους ή της νόμιμης τριετίας, εάν ο συμβατικός χρόνος είναι μικρότερος, γίνεται εγγράφως, και η μίσθωση λύεται τρείς μήνες (3) μετά την κοινοποίησή της. Οι νέες μισθώσεις διέπονται από τις γενικές διατάξεις του ΑΚ και από τις συμφωνίες που περιλαμβάνονται στο μισθωτήριο.

Δεν έχουν εφαρμογή οι παλιές διατάξεις περί διάρκειας, ιδιόχρησης, ανοικοδόμησης, αποζημίωσης άυλης εμπορικής αξίας του Π.Δ. 34/95.

Υφιστάμενες εμπορικές μισθώσεις

Δεν θίγεται το δικαίωμα το μισθωτή για 12ετή παραμονή στο μίσθιο, εάν η συμβατική διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη, ούτε βέβαια το δικαίωμά του εάν υφίσταται μίσθωση με μεγαλύτερη συμβατική διάρκεια.

Κατά τη λήξη της 12ετίας, δεν υφίσταται πλέον υποχρέωση του εκμισθωτή καταβολής αποζημίωσης 24 μηνιαίων μισθωμάτων, ούτε και ισχύει πλέον η 4ετής αυτόματη παράταση της διάρκειας της μίσθωσης.
Οι υπάρχουσες μισθώσεις μπορούν να λυθούν με νεότερη συμφωνία και αποδεικνύονται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.

Μετά τη λήξη τους μπορούν να καταγγελθούν ελεύθερα από τον εκμισθωτή ή τον μισθωτή, σύμφωνα με το αρθρ. 609 ΑΚ, δηλαδή εάν πρόκειται για τη συνήθη περίπτωση μισθώματος που έχει ορισθεί να καταβάλλεται κατά μήνα, τουλάχιστον πριν από τις 15 μέρες και ισχύει για το τέλος του ημερολογιακού μήνα.

Μονομερής καταγγελία τους από τον μισθωτή γίνεται με τις υφιστάμενες προϋποθέσεις, δηλαδή μετά ένα έτος από την έναρξη, με 3μηνη προειδοποίηση και αποζημίωση του εκμισθωτή με ένα μηνιαίο μίσθωμα.

Επανέρχονται οι προϊσχύουσες μέχρι το 1982 διατάξεις για προθεσμίες, αποζημιώσεις για ιδιόχρηση και ανοικοδόμηση και πλέον οι νέες προθεσμίες είναι:

Για άσκηση καταγγελίας για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση μετά 9-18 μήνες αντί για 18-30.

Αποζημιώσεις: 8-15 μισθώματα, 15-20 για όμοια επιχείρηση

Ανοικοδόμηση: 6-9 μισθώματα

Παραμένουν οι αυστηρότατες συνέπειες σε όσους εκμισθωτές καταγγείλουν τις μισθώσεις και δεν τηρούν τον λόγο που κατήγγειλαν αυτές.