Κληρονομιά και φορολογία. Τα αφορολόγητα όρια των κληρονόμων

διαθήκη δικηγόρος

Η απόκτηση εξ’ αιτίας θανάτου πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, καθώς και η από δωρεά ή γονική παροχή απόκτηση ακινήτων ή εμπραγμάτων ή ενοχικών δικαιωμάτων επί ακινήτων, μετοχών, καθώς και λοιπών περιουσιακών στοιχείων (δηλ. όλων των περιουσιακών στοιχείων πλην μετρητών), υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με βάση τις πιο κάτω φορολογικές κλίμακες:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α’: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
α) ο σύζυγος του κληρονομούμενου

β) το πρόσωπο το οποίο έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον κληρονομούμενο κατά τις διατάξεις του ν.3719/2008 και το οποίο λύθηκε με το θανάτου αυτού, εφόσον η συμβίωση είχε διάρκεια τουλάχιστον δύο ετών

γ) οι κατιόντες πρώτου βαθμού (τέκνα από νόμιμο γάμο, τέκνα χωρίς γάμο έναντι της μητέρας, αναγνωρισμένα εκούσια ή δικαστικά έναντι του πατέρα, νομιμοποιηθέντα με επιγενόμενο γάμο ή δικαστικά έναντι και των δύο γονέων)

δ) οι κατιόντες εξ’ αίματος δευτέρου βαθμού και

ε) οι ανιόντες εξ’ αίματος πρώτου βαθμού.

Κλιμάκια (€)Συντελεστής ΚλιμακίουΦόρος Κλιμακίου (€)Φορολογητέα Περιουσία (€)Φόρος που αναλογεί (€)
150.000150.000
150.0001%1.500300.0001,00
300.0005%15.000600.00016.500
Υπερβάλλον10%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’: Στην κατηγορία αυτή υπάγονται:
α) οι κατιόντες εξ’ αίματος τρίτου και επόμενων βαθμών

β) οι ανιόντες εξ’ αίματος δεύτερου και επόμενων βαθμών

γ) τα εκούσια ή δικαστικά αναγνωρισθέντα τέκνα έναντι των ανιόντων του πατέρα που τα αναγνώρισε

δ) οι κατιόντες του αναγνωρισθέντος έναντι του αναγνωρίσαντος και των ανιόντων αυτού

ε) οι αδελφοί (αμφιθαλείς ή ετεροθαλείς)

στ) οι συγγενείς εξ’ αίματος τρίτου βαθμού εκ πλαγίου

ζ) οι πατριοί και οι μητριές

η) τα τέκνα από προηγούμενο γάμο του συζύγου

θ) τα τέκνα εξ’ αγχιστείας (γαμπροί – νύφες) και

ι) οι ανιόντες εξ’ αγχιστείας (πεθεροί – πεθερές).

Κλιμάκια (€)Συντελεστής ΚλιμακίουΦόρος Κλιμακίου (€)Φορολογητέα Περιουσία (€)Φόρος που αναλογεί (€)
30.00030.000
70.0005%3.500100.0003.500
200.00010%20.000300.00023.500
Υπερβάλλον20%

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’: Στην κατηγορία αυτή υπάγεται οποιοσδήποτε άλλος εξ’ αίματος ή εξ’ αγχιστείας συγγενής του κληρονομούμενου.

Κλιμάκια (€)Συντελεστής ΚλιμακίουΦόρος Κλιμακίου (€)Φορολογητέα Περιουσία (€)Φόρος που αναλογεί (€)
6.0006.000
66.00020%13.20072.00013.200
195.00030%58.500267.00071.700
Υπερβάλλον20%

Φορολογία για απόκτηση μετρητών από δωρεά

Η από γονική παροχή απόκτηση μετρητών φορολογείται αυτοτελώς, με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).

Η απόκτηση μετρητών από δωρεά φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή:

– δέκα τοις εκατό (10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α’ κατηγορία,

– είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β’ κατηγορία και

– σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία.