Τι προβλέπεται για τις νέες εμπορικές μισθώσεις σύμφωνα με το Ν. 4242/2014

Νόμος

Οι εμπορικές – επαγγελματικές μισθώσεις διέπονται σήμερα από το άρθρο 13 του Νόμου 4242/2014, (ΦΕΚ 50 A’/28.02.2014)  ενώ παραμένει η 12ετής προστασία στις μισθώσεις που είχαν συναφθεί προ της 1.3.2014 (παλαιές μισθώσεις).

Mε τις νέες διατάξεις δεν καταργείται η δυνατότητα της καταγγελίας της μίσθωσης για σπουδαίο λόγο, όταν σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών η συνέχιση της διαρκούς αυτής ενοχικής σχέσης γίνεται υπέρμετρα δυσβάσταχτη είτε και για τα δύο μέρη, είτε μόνον για το ένα μέρος. Η καταγγελία αυτή γίνεται οποτεδήποτε και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται άμεσα από την κοινοποίηση.

Καταργήθηκε σωρεία ειδικών διατάξεων για τη δυνατότητα καταγγελίας των εμπορικών μισθώσεων είτε από την πλευρά του εκμισθωτή, είτε του μισθωτή. Συγκεκριμένα καταργήθηκαν [τα άρθρα παραπέμπουν στο Π.Δ. 34/1995]:

α) Η καταγγελία του εκμισθωτή για ιδιόχρηση ή ανοικοδόμηση, καθώς και οι σχετικές διατάξεις για την αποζημίωση λόγω της καταγγελίας αυτής (άρθρο 16-18, 20-26, 27 παρ.2, 28-36),

β) Η καταγγελία του εκμισθωτή για ιδιοκατοίκηση και οι σχετικές διατάξεις αποζημίωσης (άρθρο 37),

γ) Η καταγγελία του εκμισθωτή για δημιουργία κύριας κατοικίας (άρθρο 38),

δ) Η καταγγελία του εκμισθωτή για κατεδάφιση ετοιμόρροπου κτίσματος (άρθρο 39),

ε) Η καταγγελία του εκμισθωτή λόγω της πτώχευσης του μισθωτή (άρθρο 40),

στ) Η δυνατότητα του μισθωτή να καταγγείλει την σύμβαση πριν τον συμβατικό χρόνο λήξης της, καταβάλλοντας την αντίστοιχη αποζημίωση του ενός μηνός μετά από τρεις μήνες (το γνωστό 3+1, άρθρο 43),

η) Η ειδική αποζημίωση άυλης αξίας 24 μηνών σε περίπτωση λήξης της 12ετούς διάρκειας της μίσθωσης (άρθρα 60-61)

Εξακολουθούν και ισχύουν ως καταγγελίες εκείνες που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, όπως οι καταγγελίες Δήμων ή ΟΤΑ ή Δημοσίου για την εγκατάσταση υπηρεσιών.

Το δικαίωμα πλέον καταγγελίας της μίσθωσης για ιδιόχρηση ασκείται αποκλειστικά από τον εκμισθωτή του ακινήτου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την έγκυρη καταγγελία λόγω ιδιόχρησης είναι η ύπαρξη πρόθεσης και δυνατότητας του καταγγέλλοντος να ιδιοχρησιμοποιήσει το μίσθιο και η επί τριάντα (30) τουλάχιστον μήνες πριν από αυτήν άσκηση εμπορικού επαγγέλματος ή εμπορικών πράξεων.

Η καταγγελία της μίσθωσης για ιδιόχρηση είναι ανίσχυρη, αν κατά τον χρόνο της εκείνος που καταγγέλλει είναι κύριος ολικά και άλλου ακινήτου στην περιοχή που βρίσκεται το μίσθιο, το οποίο είναι ελεύθερο ή ιδιοχρησιμοποιείται και κατάλληλο για τη χρήση για την οποία ασκήθηκε η καταγγελία ή μέσα στο τελευταίο πριν από την καταγγελία έτος έχει εκμισθώσει τέτοιο ακίνητο.

Στην καταγγελία της μίσθωσης λόγω ιδιόχρησης, ο εκμισθωτής οφείλει στον μισθωτή ως αποζημίωση το κατά τον χρόνο της καταγγελίας καταβαλλόμενο μίσθωμα οκτώ (8) μηνών. Με αίτηση του μισθωτή, το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης στην καταγγελία για ιδιόχρηση μέχρι δεκαπέντε (15) μισθώματα. Ο εκμισθωτής έχει την υποχρέωση να καταβάλει την αποζημίωση αυτή πριν από την απόδοση του μισθίου, αλλιώς ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την απόδοση.

Η αποζημίωση στην καταγγελία για ιδιόχρηση είναι ίση με δεκαπέντε (15) μηνιαία μισθώματα, αν ασκηθεί στο μίσθιο μέσα σε ένα (1) έτος από την απόδοσή του, επιχείρηση όμοια με την ασκούμενη από το μισθωτή, εκτός αν το μίσθιο από την κατασκευή είναι προορισμένο για την ίδια χρήση. Το δικαστήριο μπορεί να αυξήσει το ποσό της αποζημίωσης μέχρι είκοσι (20) μηνιαία μισθώματα.