Τι προβλέπεται για τις νέες και παλαιές μισθώσεις σύμφωνα με τoν Ν. 4242/2014

Νόμος

Νέες μισθώσεις

 • Η διάρκεια καθορίζεται ελεύθερα
 • Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται με ελάχιστη τριετή διάρκεια εάν συμφωνήσουν χρόνο μίσθωσης μικρότερο από τρία χρόνια
 • Η συμφωνία των μερών για χρόνο μεγαλύτερο των τριών ετών είναι δεσμευτική
 • Σε περίπτωση μη οποιασδήποτε χρονικής συμφωνίας, ισχύει η ελάχιστη τριετής διάρκεια
 • Με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών η μίσθωση λύεται
 • Η καταγγελία της μίσθωσης από ένα εκ των μερών λύει την μίσθωση τρεις μήνες μετά την κοινοποίηση της

Παλαιές μισθώσεις

 • Με τη λήξη της 12ετίας δεν υπάρχει υποχρέωση του εκμισθωτή για καταβολή αποζημίωσης 24 μηνιαίων μισθωμάτων
 • Δεν ισχύει η 4ετής αυτόματη παράταση της διάρκειας της μίσθωσης
 • Δεν θίγεται το δικαίωμα του μισθωτή για υποχρεωτική 12ετή παραμονή, εάν η διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη
 • Οι υφιστάμενες μισθώσεις λύνονται με νεότερη έγγραφη συμφωνία των μερών
 • Με τη λήξη τους καταγγέλλονται ελεύθερα
 • Μονομερής καταγγελία από τον μισθωτή με την προϋπόθεση της παρέλευσης ενός έτους από την έναρξή τους και κοινοποίηση προ τριών μηνών, λύνει την μίσθωση με αποζημίωση ενός μισθώματος
 • Η αποζημίωση για ιδιόχρηση συνοδεύεται με καταβολή 8-15 μισθωμάτων
 • Εφόσον η ιδιόχρηση αφορά λόγους όμοιας επιχείρησης, η αποζημίωση ανέρχεται σε 15-20 μισθώματα