Οι προϋποθέσεις καταγγελίας ενός δανείου

Δάνειο – Οι προϋποθέσεις καταγγελίας του – Αγωγή για την απόδοση δανείου

Με τη σύμβαση του δανείου, ο ένας από τους συμβαλλόμενους μεταβιβάζει στον άλλον κατά κυριότητα χρήματα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα και αυτός έχει υποχρέωση να αποδώσει άλλα πράγματα της ίδιας …