Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας Δικηγόρος

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι τίτλος προστασίας με ισχύ 20 χρόνων που χορηγείται στον δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής. Μια εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει …