Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Η καθυστέρηση του μισθώματος λόγος έξωσης του μισθωτή

Με τη σύμβαση της μίσθωσης πράγματος ο εκμισθωτής έχει υποχρέωση να παραχωρήσει στο μισθωτή τη χρήση του πράγματος για όσο διαρκεί η μίσθωση και ο μισθωτής να καταβάλει το συμφωνημένο …